นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บทนำ

นโยบายนี้มีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัทกัลเดอร์มา อันรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)

นโยบายของบริษัท

“บริษัท” ถือเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูล และ/หรือ บันทึกข้อมูล และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูล และ/หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมที่สุด และเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงบริการและข้อเสนอล่าสุดของเราในอนาคต

ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขออนุญาตเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นโดยการขออนุญาตดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวอยู่ในการดูแลของ “บริษัท”

“บริษัท” มีหน้าที่ที่จะต้องให้อนุญาตการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลนั้น โดยพิจารณาความเหมาะสมตามแต่กรณีไป
 

การบังคับใช้นโยบาย  

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินธุรกิจของ “บริษัท” ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนและการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ “บริษัท” (รวมถึงบริการทางระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง) “บริษัท” สามารถร้องขอข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ และนอกเหนือจากนี้ จากคุณได้ เพื่อให้ “บริษัท” สามารถให้บริการที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

 1. ชื่อ-นามสกุล ของคุณ
 2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ/หรือที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จ
 3. รายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตและบัญชีเงินฝากธนาคาร
 4.  รายละเอียดสำหรับติดต่อ รวมถึงชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้

“บริษัท” อาจจัดจ้างให้บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในการจัดการสินค้า และนำเสนอบริการของ “บริษัท” หรือช่วยเหลือในบริการที่เฉพาะเจาะจง อาทิ การวิเคราะห์ฐานรายชื่อลูกค้า หรือการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในด้านการตลาด ซึ่งบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริการนั้น โดยไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว็บไซต์บางเว็บไซต์ของ “บริษัท” อาจติดตั้ง “คุกกี้” บนอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงความต้องการของคุณ และ/หรือ เพื่อคงตัวตนของคุณในขณะในงานเว็บไซต์หลายหน้าเว็บไซต์ในการใช้งานครั้งหนึ่ง หรือมากกว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของ “บริษัท”
 

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 

“บริษัท” จะทำการตรวจสอบข้อมูลตามแนวปฎิบัติและแนวทางที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวเลข อาทิ เลขบัญชีธนาคาร หรือเลขบัตรเครดิต ในบางกรณี “บริษัท” สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแม้ข้อมูลนั้นจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ “บริษัท” มีอยู่ก่อนแล้ว และในบางกรณี “บริษัท” จำเป็นต้องเข้าถึงเอกสารต้นฉบับก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ อาทิ เอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือ ทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันที่อยู่

การจัดเก็บและสงวนข้อมูลส่วนบุคคล 

“บริษัท” ถือเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่จะรักษาความปลอดภัย ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ “บริษัท” บันทึก ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย สำหรับกรณีข้อมูลดิจิทัล หรือจัดเก็บไว้ในสถานที่ปิดล็อค สำหรับกรณีข้อมูลเอกสาร โดยที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้รับการปกป้องอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม ในบางกรณีสถานที่เหล่านี้อาจอยู่นอกราชอาณาจักรไทย พนักงานของ “บริษัท” และหน่วยประมวลผลข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่จะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ “บริษัท” บันทึกไว้ให้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับประกันได้ ฉะนั้นจึงไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ตลอดเวลา “บริษัท” ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ “บริษัท” ถือครองไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณีที่ “บริษัท” มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลดังที่ระบุต่อไปนี้ ด้วยเหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานให้ลุล่วง

 1. บริษัทย่อย บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือหรือบริษัทที่อยู่ในภายใต้การควบคุมของบริษัทเดียวกัน
 2. บุคคลหรือบริษัทอื่นที่ทำหน้าที่แทน “บริษัท” หรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ “บริษัท” โดยการใช้ข้อมูลเป็นไปเพื่อตอบสนองเจตจำนงการให้ข้อมูล
 3. บุคคลหรือบริษัทอื่นที่อยู่ภายใต้หน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลความลับของ “บริษัท” บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวมีสิทธิชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูล
 4. สถาบันการเงิน บริษัทบริการด้านบัตรเครดิต เครดิตบูโร หรือตัวแทนบริการชำระค่าบริการและสินค้า

ul> ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีสิทธิชอบด้วยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีเอกสารคำสั่งเข้าถึงข้อมูลจากผู้มีอำนาจลงนาม อาทิ ในกรณีที่ “บริษัท” ถูกศาลร้องขอข้อมูลลูกค้าเฉพาะราย “บริษัท” จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นที่ศาลสั่ง

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักรไทย 

บางครั้งเพื่อความจำเป็น และ/หรือ เพื่อความรอบคอบ “บริษัท” ต้องโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลบางประการไปเก็บรักษานอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ “บริษัท” และกฎหมายท้องถิ่น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปัจจุบัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นกายภาพ จะได้รับการจัดเก็บในสถานที่ปิดล็อค และ/หรือ ในอุปกรณ์จัดเก็บที่เหมาะสมเมื่อไม่ได้ใช้งาน บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะได้รับการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูลซึ่งการเข้าถึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และ/หรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ การเข้าถึงและการรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล

บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสิทธิในการ :

 • ตรวจสอบว่า “บริษัท” ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองและมีสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้ในครอบครองหรือไม่
 • ร้องขอให้ “บริษัท” แก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองให้ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูล

การตลาดทางตรง 

“บริษัท” ยึดถืออย่างเคร่งครัด ในคำร้องขอของบุคคลที่จะไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง โดยการร้องขอดังกล่าวต้องระบุชัดเจนว่าเป็นข้อมูลใดบ้าง “บริษัท” สงวนสิทธิ์ร้องขอให้คุณระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงหมายเลขบัญชีที่ตรงกันกับบัญชีที่ได้รับมอบหมายจาก “บริษัท” ซึ่งหมายเลขพิมพ์ระบุไว้บนใบกำกับราคา/เอกสารรายการเดินบัญชีของ “บริษัท” และโปรดระบุให้ชัดเจนถึงเอกสารคำสั่งรับรองการร้องขอดังกล่าว หากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นนี้ “บริษัท” อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองไว้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามปกติของ “บริษัท”

การลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ 

“บริษัท” อาจจัดให้มีลิ้งค์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเว็บไซต์ Cetaphil Thailand เว็บไซต์จากลิ้งค์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของ “บริษัท” และ “บริษัท” ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของบริษัทที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว รวมถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในประสิทธิ์ภาพของเว็บไซต์ หรือเนื้อหา และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายข้างต้น โดยสอดคล้องและชอบด้วยกฏหมายท้องถิ่นและนโยบายหลักของบริษัทแม่ เพื่อกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ “บริษัท” พิจารณาว่าจำเป็นเหมาะสม หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อที่อีเมล info.cetaphilth@galderma.com
 

Disclaimer 

ข้อจำกัดความรับผิดดังต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาที่เปิดกว้างและเคารพซึ่งความคิดเห็นของทุกฝ่ายสำหรับหัวข้อหรือเรื่องราวที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียที่ดำเนินการโดยเซตาฟิล ประเทศไทย
ความคิดเห็น (comment) และโพสต์ (post) ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว มิได้เป็นตัวแทนความคิดเห็นของเซตาฟิล ประเทศไทย เว้นเสียเฉพาะความคิดเห็นและโพสต์จากทางเซตาฟิล ประเทศไทยโดยตรง
แม้เซตาฟิล ประเทศไทยไม่สงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและตรวจสอบความคิดเห็นหรือโพสต์ที่เกิดขึ้น แต่สำหรับความคิดเห็นหรือโพสต์ที่เข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เซตาฟิล ประเทศไทยอาจพิจารณาไม่เผยแพร่ ลบ หรือนำออกจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย :

 

 • เซตาฟิล ประเทศไทย ดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง เราไม่สามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม (pharmaceutical products) ใด ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อื่นในเครือบริษัทกัลเดอร์มาและผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทอื่น เซตาฟิล ประเทศไทยขอสงวนสิทธ์ในการลบความคิดเห็นและโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมอื่น ๆ ดังกล่าว
 • ความคิดเห็นหรือโพสต์ที่เป็นไปในลักษณะหยาบคาย ด่าทอ ดูถูก หมิ่นประมาท หรือก่อให้เกิดการแตกแยก
 • ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับหัวข้อเรื่องในการสนทนานั้น ๆ
 • ความคิดเห็นที่มีการเสนอขายบริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ใด ๆ
 • ความคิดเห็นที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เซตาฟิล ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ และสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นและโพสต์ใด ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่ความคิดเห็นหรือโพสต์ของคุณถูกลบ โปรดติดต่อเซตาฟิล ประเทศไทยได้ที่ +66 2 023 1800

เซตาฟิล ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุณสามารถช่วยเหลือในการรายงานกรณีที่เกิดความผิดปกติหรืออาการที่น่าสงสัยใด ๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ที่ : +66 2 023 1800

หมายเหตุ : หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางด้านผิวหนังหรือด้านสุขภาพเฉพาะทาง โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ